Page 85 - Droge in nekemične zasvojenosti v Obalno-kraški regiji in Primorsko-goranski županiji / Droge i nekemijske ovisnosti u Obalno-kraškoj i Primorsko-goranskoj županiji. Zbornik povzetkov. Koper: Založba Univerze na Primorskem.
P. 85
Medtem ko odvisniki od opiatov v EU pričnejo s prvim zdravljenjem s
33 leti starosti, se na Hrvaškem to zgodi celo sedem let prej (s 26 leti). Med-
tem ko je v EU je še vedno okoli 75 % odvisnikov v programu zdravljenja
z nadomestno terapijo z metadonomom (z buprenorfinom 20 %), se je na
Hrvaškem uspelo na buprenorfinu (tj. varnejši in perpektivnejši možnos-
ti zdravljenja) stabilizirati približno 50 % odvisnikov, kolikor jih je tudi na
metadonu. Na Hrvaškem ne obstaja čakalna lista za sprejem na zdravlje-
nje, tako zdravila kot vse ostale možnosti tretmaja so razmeroma lahko do-
stopne in brezplačne, za razliko od stanja v nekaterih državah EU. Za raz-
liko od RH se v številnih državah EU, zaradi više cene, buprenorfin ne
uporablja za zdravljenje odvisnikov v zaporniškem sistemu. Še v devede-
setih letih je bil prisoten velik odpor, da bi se v ta sistem vgradila ista na-
čela tretmaja kot so v sistemu javnega zdravstva. Mnogo let je bil prisoten
močan odpori do uporabe metadona, vsiljeval se je t. i. pristop drug-free. S
pojavom buprenorfina (2003) v javnem zdravstvu je bilo zaradi bistveno
manjšega tveganja predoziranja in zlorabe to zdravilo hitro sprejeto in se še
danes uporablja v nadomestni terapiji med služenjem zaporniške kazni pri
velikem številu obsojenih oseb v vseh zavodih za prestajanje kazni zapora.
Danes večino potreb v organiziranem zdravljenju izvajajo strokovni timi
zaporov v sodelovanju s pristojnimi centri za zdravljenje odvisnikov, ki so
dolžni zagotoviti, da se oseba po prestajanju kazni sprejme in kontinuira-
no nadaljuje zdravljenje. Zaradi navedenega na Hrvaškem skoraj ni odvis-
nikov od opiatov, ki po zaključenemu prestajanju kazni utrpijo smrt zara-
di prevelikega odmerka.

83
   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90