Page 112 - Weiss, Jernej, ur. 2017. Glasbene migracije: stičišče evropske glasbene raznolikosti - Musical Migrations: Crossroads of European Musical Diversity. Koper/Ljubljana: Založba Univerze na Primorskem in Festival Ljubljana. Studia musicologica Labacensia, 1
P. 112
glasbene migracije: stičišče evropske glasbene raznolikosti

Nekaj je tudi orglarjev; prvi celjski orglar in začetnik štajerskega oglar-
stva Joannes Franciscus Janetscheck in prvi orglar na ozemlju današnje slo-
venije, ki je v Ljubljani odprl orglarsko delavnico, Thomas Khrueg.17

Poleg samostojnih podjetnikov so bili ostali priseljeni glasbeniki pred-
vsem v službi cerkva, majhen delež je bilo mestnih glasbenikov.

Med cerkvenimi glasbeniki prevladujejo inštrumentalisti, predvsem
organisti, v službi večjih in pomembnejših cerkva na Slovenskem; ljubljan-
ske stolne cerkve, mariborske župnijske cerkve in gornjegrajske župnijske
cerkve. Med njimi je opazna večja skupina tistih, ki so poleg igranja, kot
glasbeni učitelji skrbeli za izobraževanje mlajših rodov cerkvenih glasbeni-
kov. Njihove ostale z glasbo povezane dolžnosti so bile raznolike; ukvarja-
li so se tudi z zborovodstvom, petjem, skladateljevanjem in prepisovanjem
glasbenega gradiva.

Graf št. 5: Poklici trajno priseljenih glasbenikov.
Med temi glasbeniki so osebe, ki so v slovenski glasbeni zgodovini s

svojim delom pustile pomemben pečat:
Iz ozemlja današnje Avstrije priseljeni Jakob Frančišek Zupan je v Ka-

mniku opravljal službo organista in skladatelja.18

17 Škulj, Baročne orglarske delavnice, 97.
18 Höfler, Tokovi glasbene kulture na Slovenskem, 104, 105.

110
   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117