Page 116 - Weiss, Jernej, ur. 2017. Glasbene migracije: stičišče evropske glasbene raznolikosti - Musical Migrations: Crossroads of European Musical Diversity. Koper/Ljubljana: Založba Univerze na Primorskem in Festival Ljubljana. Studia musicologica Labacensia, 1
P. 116
glasbene migracije: stičišče evropske glasbene raznolikosti

Kuret, Primož. »Slovenski glasbeniki v graškem Ferdinandeumu«. Muzikolo-
ški zbornik, 1/1 (1965): 21–37.

Kuret, Primož. »Vloga in pomen ljubljanske Filharmonične družbe v času nje-
nega nastanka«. V Evropski glasbeni klasicizem in njegov odmev na Slo-
venskem. Dragotin Cvetko in Danilo Pokorn, ur.. Ljubljana: Slovenska
akademija znanosti in umetnosti, 1988, 45–52.

Lisac, Ljubomir Andrej. »Franchi, Gašpar (okoli 1657–1733)«. V Slovenska bi-
ografija. Slovenska kademija znanosti in umetnosti, 2013–. Posodobljeno
22. 8. 2016. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi191389/.

Ludvik, Dušan. »Nemško gledališče v Ljubljani do leta 1790«. Doktorska dis.,
Univerza v Ljubljani, 1957.

Mairold, Maria. »Sänger und Kirchenmusiker aus dem Ferdinandeum in
Graz, 1588–1684«. Zeitschrift des Historischen Vereines für Steiermark, 83/1
(1992): 273–335.

Matricula Provinciae S. Ladislai Regis. Archives of the Province of St. Cyril
and Methodius Zagreb.

Pokorn, Danilo. »Glasbena zbirka opatijske cerkve sv. Danijela v Celju«. Muzi-
kološki zbornik, 25/1 (1989): 107–120.

Relatio Visitationis Archidiaconalis 1741. Škofijska pisarna, šk. D 15/1. Nadško-
fijski arhiv Maribor (NŠAM).

Škerlj, Stanko. Italijansko gledališče v Ljubljani v preteklih stoletjih. Ljubljana:
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1973.

Škofljanec, Jože. »Red manjših bratov (O.F.M.) in province sv. Križa«. V Fran-
čiškani v Ljubljani: samostan, cerkev in župnija Marijinega oznanjenja.
Silvin Krajnc, ur. Ljubljana: Samostan in župnija Marijinega oznanjenja v
Ljubljani, 2000, 10–79.

Škulj, Edo. Baročne orglarske delavnice. Škocjan pri Turjaku: Župnija, 2012.
Škulj, Edo. Križmanova orglarska delavnica: Ob 250-letnici njegovih prvih orgel

(v Ribnici). Ljubljana: Družina, 2010.
Zbirka muzikalij Benedikta Sluge. Arhiv opatijske cerkve sv. Danijela v Celju.
Zupančič, Maruša. »Razvoj violinizma na Slovenskem do začetka druge sve-

tovne vojne«. Doktorska dis., Univerza v Ljubljani, 2011.

114
   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121