Page 115 - Weiss, Jernej, ur. 2017. Glasbene migracije: stičišče evropske glasbene raznolikosti - Musical Migrations: Crossroads of European Musical Diversity. Koper/Ljubljana: Založba Univerze na Primorskem in Festival Ljubljana. Studia musicologica Labacensia, 1
P. 115
glasbene migr acije na slovenskem v 17. in 18. stoletju

močnim migracijskim tokovom in prepleteno s številnimi tranzicijskimi
potmi. Kljub visokemu številu migrantskih glasbenikov, pa je med njimi
zgolj 13% trajno priseljenih glasbenikov. Slednji so z integracijo v tukajšnje
družbeno okolje, z delom na glasbenem področju in s svojim prispevkom h
tukajšnjemu kulturnemu življenju pomembno vplivali na razvoj glasbene-
ga življenja in dvig njegove kvalitete.

Bibliografija

Acta Capituli antiqua. Fasc. 101/57. Nadbiskupski arhiv Zagreb.
Acta collegii S. J. Zagrabiensis irregestrata. Fasc. VIII/100. Hrvatski državni

arhiv Zagreb.
AK. »Kamniško-komendski biografski leksikon«. Knjižnica Franceta Balan-

tiča Kamnik. Obiskano 11. 2. 2015. http://www.leksikon.si/Oseba/Oseba-
Id/12.
Barbo, Matjaž. František Josef Benedikt Dusik. Ljubljana: Filozofska fakulteta
Oddelek za muzikologijo, 2009.
Catalogus alumnorum Ferdinandei graciensis ab anno 1558 usque ad a. 1684
susceptorum et dimissorum. Ms. 486, fol. 130. Universitäts Bibliothek
Graz.
Cvekan, Paškal Alojzije, Blažekovič, Zdravko. »Directory of organists, can-
tors, and organ builders in the Provincia Santi Ladislai Regis (1661–1899)
Northern Croatia«. Delovni članek (1990): 1–21. http://www.academia.
edu/17246416/Directory_of_Organists_Cantors_and_Organ_Builders_
in_the_Provincia_Sancti_Ladislai_Regis_1661_1899_Northern_Croatia.
Cvetko, Dragotin. Zgodovina glasbene umetnosti na Slovenskem. Zv. 1, 2. Lju-
bljana: Državna založba Slovenije, 1958, 1959.
Federhofer, Hellmut. »Zur Musikpflege der Jesuiten in Graz im 17. Jahrhun-
dert«. V Musik und Geschichte: Aufsätze aus nichtmusikalischen Zeitschri-
ften, ed. Herbert Schneider, 90–99. Zürich: Georg Olms Verlag, 1996.
Höfler, Janez. »Glasbeno zgodovinske najdbe 18. in 19. stoletja v Novem mes-
tu«. Kronika: Časopis za slovensko krajevno zgodovino, 15/ 3 (1967): 135–148.
Höfler, Janez. Tokovi glasbene kulture na Slovenskem. Ljubljana: Mladinska
knjiga, 1970.
Höfler, Janez. Glasbena umetnost pozne renesanse in baroka na Slovenskem.
Ljubljana: Partizanska knjiga, 1978.
Kinderić, Peter Antun. Franjevci uz orgulje. Krapina: Hrvatsko društvo crkve-
nih glazbenika, 2006.

113
   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120