Page 120 - Weiss, Jernej, ur. 2017. Glasbene migracije: stičišče evropske glasbene raznolikosti - Musical Migrations: Crossroads of European Musical Diversity. Koper/Ljubljana: Založba Univerze na Primorskem in Festival Ljubljana. Studia musicologica Labacensia, 1
P. 120
glasbene migracije: stičišče evropske glasbene raznolikosti

V začetku decembra 1779 je gledališka družba prispela v Ljubljano in
se nastanila v prvem ljubljanskem hotelu Wilder-Mann blizu mestne hiše.12
5. decembra 1779 so začeli s predstavami v ljubljanskem Stanovskem gle-
dališču in nastopali do pusta februarja naslednje leto. O nadaljnjih poteh
Schikanedrove gledališke družbe po koncu zimske sezone leta 1780 je na
podlagi Neukäuflerjevega dnevnika in starejše monografije o Schikanedru
pisal že Ludvik: Schikaneder je odpotoval v Celovec, Linz in Salzburg, da bi
se dogovoril za nadaljnja gostovanja, se po veliki noči vrnil v Ljubljano in
uprizoril še šest iger, potem pa je aprila odpotoval v Celovec, junija v Linz
in oktobra v Salzburg.13 Zanimivi dokumenti, ki pričajo o dobrem spreje-
mu Schikanedrovih nastopov v Salzburgu, so tri pisma, ki jih je 2., 11. in
15. decembra 1780 poslal Leopold Mozart svojemu sinu, v katerih omenja
tudi Schikanedrovo zaskrbljenost glede dogovorov z ljubljansko gledališko
upravo in ponovnega odhoda v Ljubljano.14 Dopisovanje z ljubljansko gle-
dališko upravo, o katerem pričajo zapisi na seznamu korespondence 1780/81
v Arhivu republike Slovenije, kaže, da je Schikaneder kljub zavezi odlašal
s ponovnim prihodom v Ljubljano.15 Čeprav bi moral po pogodbi zaradi
odplačila posojila ponovno nastopati v Ljubljani, pa je zaradi spleta okoli-
ščin – ob smrti vladarice Marije Terezije so zaradi žalovanja zaprli ljubljan-
sko gledališče – ostal v Salzburgu.16 Ljubljanska gledališka uprava mu je do-
volila, da je ostal v Salzburgu do začetka prihodnjega leta. Poleti je igrala
njegova skupina v Gradcu in šele novembra leta 1781 ponovno pripotovala v
Ljubljano, kjer je ostala do konca februarja 1782.

Ansambel ter repertoar Schikanedrove družbe
Iz seznama igralskega osebja, objavljenega v letnem almanahu nemškega
gledališča, je razvidno, da je Schikanedrova skupina imela v sezoni 1779/80

12 Hiša, v katerem je bil prvi ljubljanski hotel, ima danes številko Ciril-Metodov trg
21. Gl. Barbara Pešak Mikec in Nataša Budna Kodrič, »Ljubljanski hoteli do druge
svetovne vojne«, Kronika 50/3 (2002): 344.

13 Prim. Ludvik, Nemško gledališče v Ljubljani do leta 1790, 90.
14 Wilhelm Bauer in Otto Erich Deutsch, ur., Mozart. Briefe und Aufzeichningen.

Gesamtausgabe, zv. III Salzburg: Internationalen Stiftung Mozarteum Salzburg,
1961, 42, 52, 56.
15 Iz seznama Nota des zwischen dem Faschng 1780 u. 1781 in Theater-Correspondenz
ausgegebenen Briefporto je razvidno, da je Schikaneder poslal v Ljubljano 3 pisma iz
Linza ter 2 pisma iz Salzburga, ljubljanska gledališka uprava pa njemu 5 pisem v Linz
in 4 v Salzburg. Pisma žal niso ohranjena.
16 Ludvik piše, da je Schikaneder že 1778 poslal v Salzburg dve prošnji za nastopanje, a
so ga takrat zavrnili in mu kasneje odobrili nastopanje od septembra do konca leta
1780. Gl. Ludvik, Nemško gledališče v Ljubljani do leta 1790, 63–64.

118
   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125