Page 128 - Weiss, Jernej, ur. 2017. Glasbene migracije: stičišče evropske glasbene raznolikosti - Musical Migrations: Crossroads of European Musical Diversity. Koper/Ljubljana: Založba Univerze na Primorskem in Festival Ljubljana. Studia musicologica Labacensia, 1
P. 128
glasbene migracije: stičišče evropske glasbene raznolikosti

na v Ljubljani. Libreto je natisnila tiskarna Janeza Friderika Egerja, tedaj
edina ljubljanska tiskarna.46 Natis tega libreta se po doslej znanih podat-
kih v slovenskih arhivih ni ohranil. Libreto, ki je uvezan v zbirni zvezek z
dvema drugima dramskima besediloma, hrani Avstrijski gledališki muzej
na Dunaju (Österreichisches Theatermuseum) oziroma Avstrijska narodna
knjižnica (Österreichisches Nationalbibliothek).47 Na naslovnici je zapisano
Das Mädchen / von / Fraskati / Ein Singspiel / in drey Aufzügen./ Nach dem
italiänischen. / von A. L.*** / Ausgeführt von der Schikanederischen Gesel-
lschaft. / Laybach / Gedruckt mit Egerischen Schriften. / 1782. Libreto ob-
sega 79 strani. V zgornjem levem kotu na prvi strani je bil kasneje s svinč-
nikom dodan zapis Schmidt, Johann Friedrich / Livigni, Filippo / Komp.
Paisiello, Giovanni.

Omenjeni libreto je vredno izpostaviti, saj je v nasprotju z do tedaj
bolj razširjeno prakso tiskanja dvojezičnih libretov Livignijevo operno be-
sedilo natisnjeno le v prevodu v nemškem jeziku. Istega leta, kot je bil na-
tisnjen libreto v Ljubljani, je za Schikanedrovo družbo knjižico z naslovom
Das Mädchen von Fraskati domnevno natisnila tudi graška tiskarna Jo-
hann Georg Weingand und Franz Ferstl. Libreto za izvedbo Schikanedrove
družbe v Gradcu48 je uvezan v zbirni zvezek libretov, ki ga hrani knjižnica
v Düsseldorfu.49 Primerjava obeh omenjenih natisov je pokazala, da gre za
enak tisk oziroma enaka izvoda, le zapis tiskarne na naslovnici je drug. Zdi
se, da je ime graške tiskarne dodano naknadno na obstoječi ljubljanski na-
tis, saj je na naslovnici prekinjena črta obrobe, sicer pa so naslovnici in vse-
bina enaki. Sklepamo lahko, da je bil libreto natisnjen najprej v Ljubljani in
da je Schikaneder knjižico ali tiskarske plošče vzel seboj v Gradec, kjer so
ga ponatisnili. Če bi se ta domneva izkazala za pravilno, bi pomenilo, da so
opero izvedli najprej v Ljubljani in kasneje v Gradcu.

Da je dunajsko občinstvo popularno italijansko opero dobro sprejelo
že ob prvi izvedbi, pričajo kritiški odmevi v dunajskem časopisju in podatek
o kar 34-ih ponovitvah na odru dunajskega Dvornega gledališča (Burgthe-

46 Branko Berčič, Tiskarstvo na Slovenskem (Ljubljana: Odbor za proslavo 100-letnice
grafične organizacije na Slovenskem, 1968), 69–71.

47 Österreichisches Theatermuseum, sig. 845000-A.213,1 (Theaterbibliothek Schikane-
der).

48 Rudolf Flotzinger navaja da je bila opera Das Madchen von Fraskati (nedvomno gre
za Paisiellovo opero La frascatana) v Gradcu izvedena že leta 1781. Gl. Rudolf Flot-
zinger, »Die Anfänge des deutschsprachigen Musiktheater in Graz zwischen Publi-
kumsnähe und Aufklärung«, Muzikološki zbornik, 18 (1982): 30.

49 Pod signaturno številko 129252101 so v zvezku poleg libreta uvezana še štiri druga
besedila.

126
   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133