Page 124 - Weiss, Jernej, ur. 2017. Glasbene migracije: stičišče evropske glasbene raznolikosti - Musical Migrations: Crossroads of European Musical Diversity. Koper/Ljubljana: Založba Univerze na Primorskem in Festival Ljubljana. Studia musicologica Labacensia, 1
P. 124
glasbene migracije: stičišče evropske glasbene raznolikosti

Na enem od dveh ohranjenih gledaliških vabil na predstavo Schika-
nedrovega gledališča je zabeležen naslov baleta Der Scherenschlefer, verje-
tno na glasbo po komični operi Johanna B. Henneberga. Vabilo ni datirano.
Na podlagi tedenskih popisov dohodkov za sezono 1781/82 bi lahko sklepa-
li, da je bil ta balet izveden skupaj z navedeno komedijo Die Haushaltung
nach der Mode 20. januarja 1782. Isti vir dokumentira, da so v Ljubljani 21.
januarja 1782 izvedli tudi balet Die Insel der Liebe (L'isola d'amore), verjetno
na glasbo iz komične opere Antonia Sacchinija. O naslovih izvedenih ba-
letnih del lahko sklepamo na podlagi sekundarnih virov, objavljenih popi-
sov repertoarja, ki ga je Schikanedrova skupina pred prihodom v Ljublja-
no izvajala na odru v Augsburgu, Ulmu, Stuttgartu in Nürnbergu.29 Iz teh
popisov izvemo, da so balet Scherenschlefer izvajali v južnonemških mestih
Augsburg, Ulm, Stuttgart že leta 1778, poleg tega pa še vrsto drugih kraj-
ših plesnih predstav, večinoma komične vsebine. Prepoznani so le naslovi
uprizorjenih plesnih del, ne pa tudi skladatelji in koreografi.30 V Ljubljani
so plesalci Schikanedrove družbe predstavili tudi celovečerni »tragični ba-
let« Macbeth, König von Schottland po Shakespearovi drami, ki ga je posta-
vil baletni mojster C. H. Moll. Ta balet so izvajali tudi nekaj mesecev prej v
Nürnbergu.31 Kdo je napisal glasbo za ta balet, ni bilo moč ugotoviti.

Zagotovo pa lahko kot avtorja glasbe za balet Orpheus et Euridice (Or-
feo ed Euridice), ki je bil uprizorjen na ljubljanskem odru v sezoni 1779/80,
prepoznamo skladatelja Christopha Willibalda Glucka.32 Kakšna je bil upri-
zoritev, ponazori opis dogodka s predstave, ki ga je v spominih zapisal igra-
lec Neukäufler: »Potem smo uprizorili balet Orfej in Euridika, kakršnega

29 Prav tam, 26–27, 29–30, 33–35.
30 A. Sonnek tako zapiše, da so plesalci Schikanedrove družbe npr. v Stuttgartu, kjer so

gostovali leta 1778, uprizorili številne »balete« z naslednjimi, za današnji čas nena-
vadnimi naslovi: Der getroschene Liebhaber; Trau, schau, wem oder die Liebe macht
Flügel; Die Judenhochzeit; Der Schiffbruch oder die Amerikaner; Die Kohlenbrenner,
Die Bergknappen; Die Holzhacker; Der Herr und der Knecht; Der Scherrenschleifer;
Die dankbaren Schäfer; Ein Englisch Pas de Deux; Die 3 Knaben tanzen ein Terzetto;
Der Wäschendieb; Der bayerische Hiesel; Die Ziegeuner; Der beraubte Amor; Ein En-
glisch Terzetto; Der betrunkene Bauer; Die Schuster; Ein Türkisches Ballett; Die lusti-
gen Haubenhefterinnen. Naslov Die Bergknappen sicer sovpada z naslovom singspi-
ela avstrijskega skladatelja Ignaza Umlaufa, ki je bil premierno izveden istega leta.
Na seznamu plesnih del, ki jih je Schikanedrova družba uprizorila v času med obe-
ma ljubljanskima gostovanjema v sezoni 1780/81 v Salzburgu pa so večinoma drugi
naslovi, med njimi tudi balet na Gluckovo glasbo Orpheus ed Euridice. Gl. Sonnek,
Emanuel Schikaneder, 382–83.
31 Sonnek, Emanuel Schikaneder, 368 in 382.
32 Plesalci Schikanedrove družbe so izvedli februarja 1778 v Augsburgu še en balet na
Gluckovo glasbo in sicer Der Steirnerne Gast. Gl. Sonnek, Emanuel Schikaneder, 26.

122
   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129