Page 123 - Weiss, Jernej, ur. 2017. Glasbene migracije: stičišče evropske glasbene raznolikosti - Musical Migrations: Crossroads of European Musical Diversity. Koper/Ljubljana: Založba Univerze na Primorskem in Festival Ljubljana. Studia musicologica Labacensia, 1
P. 123
gledališka družba emanuela schikanedra v ljubljani ...

ja Lenardo und Blandine (7. feb. 1782) ter italijansko opero Giovannija Pa-
isiella La frascatana v nemškem prevodu Das Mädchen von Fraskati (9. in
11. feb. 1782).

Če upoštevamo dejstvo, da je Schikanedrova družba občinstvu
predstavila vsak dan drug spored oziroma, da so ga le izjemoma ponav-
ljali, ter Ludvikovo oceno, da je bila slaba polovica uprizorjenih del pove-
zana z glasbo ali plesom, ugotovimo, da lahko na podlagi virov in gradiva
identificiramo le skromno število glasbenih del. O naslovih večjega dele-
ža uprizorjenih del lahko sklepamo posredno iz sekundarnih virov, in si-
cer na podlagi že popisanega repertoarja, ki ga je Schikanedrova skupina
izvajala v južnonemških mestih v letu pred prihodom v Ljubljano. Na pod-
lagi popisov, ki jih je objavila v monografiji Anke Sonnek, lahko sklepamo,
da so na ljubljanskem odru morda izvedli tudi singspiela Johanna Andréja
Der Töpfer ter Erwin und Elmire, francosko komično opero skladatelja Egi-
dia Dunija Les deux chausseurs et la laitère v nemškem prevodu Das Mil-
chmädchen und die beiden Jäger, Hillerjeva glasbena dela Die verwandel-
te Weiber oder der Teufel ist los, Der Erntekrantz, Die Liebe auf dem Lande,
Der lustige Schuster, »opereto« Georga Josepha Voglerja Der Kaufmann vor
Smyrna, ter glasbeni prvenec samega principala Schikanedra Die Lyran-
ten.25 Domnevno bi lahko izvedli v Ljubljani tudi dve Piccinnijevi komič-
ni operi v nemškem prevodu, in sicer La pescatrice innocente (nem. Das Fi-
schermädchen oder die geretteten Seeleute) ter La schiava (nem. Die Sklavin
und der großmüthige Seefahrer), ki so ju izvedli pred prihodom v Ljubljano
v Nürnbergu poleti 1779.26

Nezanemarljiv delež nastopov Schikanedrove družbe v Ljubljani pred-
stavljajo baletne predstave. Schikaneder je v Ljubljano pripeljal tudi skupi-
no 14 baletnih plesalcev, poleg tega so kot plesalci nastopali tudi nekateri
igralci oziroma pevci, med njimi Schikanedrova žena.27 Poleg samostoj-
nih plesnih predstav, ki so sledila dramski predstavi, večinoma so bila kraj-
ša dela, so plesne vložke pogosto vsebovale tudi komične opere. Ludvik je
sklepal, da so baleti predstavljali desetino Schikanedrovih uprizoritev. Gle-
de na pogostost baletnih predstav, izvedenih v času med obema ljubljanski-
ma sezonama v Salzburgu (1780/81),28 bi lahko sklepali, da bi bil delež lah-
ko celo večji.

25 Sonnek, Emanuel Schikaneder, 26–27, 29–30, 33–35, 279–80.
26 Prav tam, 279.
27 Theaterkalender auf das Jahr 1780, 259–60.
28 Sonnek, Emanuel Schikaneder, 280–82.

121
   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128