Page 127 - Weiss, Jernej, ur. 2017. Glasbene migracije: stičišče evropske glasbene raznolikosti - Musical Migrations: Crossroads of European Musical Diversity. Koper/Ljubljana: Založba Univerze na Primorskem in Festival Ljubljana. Studia musicologica Labacensia, 1
P. 127
gledališka družba emanuela schikanedra v ljubljani ...

Izvedba La frascatana (1782)
Zapisi v tabelah prihodkov, ki so shranjeni med gradivom starega ljubljan-
skega Stanovskega gledališča v Arhivu Republike Slovenije, pričajo, da so
popularno italijansko opero Giovannija Paisiella La Frascatana člani Schi-
kanedrove družbe v Ljubljani izvedli vsaj dvakrat in sicer 9. in 11. februarja
1782, to je slabih osem let za svetovno praizvedbo. Leta 1774 so to glasbeno
delo premierno izvedli v Benetkah v gledališču San Samuele, z uspehom so
jo izvajali tudi v drugih italijanskih mestih, že naslednje leto na Dunaju in
kasneje še v drugih večjih evropskih glasbenih središčih: 1776 v Dresdnu,
v Londonu, Kopenhagnu (v danskem jeziku!), leta 1777 v Madridu in leta
1778 v Parizu, leta 1779 v Stockholmu in kasneje še v drugih mestih.41 Meto-
da Kokole piše, da je bila leta 1776 in 1789 izvedena tudi v bližnji (italijanski)
Gorici.42 Na podlagi dostopnih virov žal ni mogoče sklepati, ali so to opero
italijanske operne družbe izvedle tudi v Ljubljani. Vzrok za to, da je v Lju-
bljani uprizorila to popularno in mednarodno izjemno uspešno Paisellovo
opero43 nemška gledališka družba, lahko iščemo v pobudi članov gledališke
uprave in ljubljanskega občinstva, naklonjenega italijanski operi. To opero
je Schikanedrova družba izvedla domnevno prvič.44 Glede na omenjene ta-
bele prihodkov v Arhivu Republike Slovenije lahko sklepamo tudi o prib-
ližnem številu poslušalcev na predstavah Paisiellove opere v Stanovskem
gledališču, teh naj bi bilo ocenah Ludvika med 150 in 200, kar je bila tretji-
na razpoložljivih sedežev v nekdanji gledališki stavbi. Slabši obisk je pripi-
sal tudi dejstvu, da v zimskem času gledališče ni bilo ogrevano.45

Opero La frascatana so leta 1782 Ljubljančani slišali v nemškem je-
ziku. Dragocen, a še ne raziskan vir za zgodovinsko raziskavo te izved-
be je ohranjena knjižica z besedilom, ki je bila ob tej priložnosti natisnje-

41 Prim. Michael F. Robinson, ur., Giovanni Paisiello. A Thematic Catalogue of his
Works (New York: Pendragon Press, 1991), 190–91.

42 Metoda Kokole, »Italijanska opera v notrenjeavstriskih središčih: repertoar in izva-
jalci«, De musica disserenda, I/1-2 (2005): 85–86.

43 Daniel Brandenburg, »Die komische italianische Oper«, Geschichte der Oper 2:
Die Oper im 18. Jahrhundert, ur. Herbert Schneider in Reinhard Wiesend (Laaber:
Laaber-Verlag, 2006), 150.

44 Iz objavljenih seznamov uprizorjenih del v Sonnekovi monografiji o Schikanedru
je razvidno, da je ta družba pred prihodom v Ljubljano v južnonemških mestih in v
Salzburgu v času med prvim in drugim ljubljanskim gostovanjem uprizorila le dve
italijanski operi in sicer deli skladatelja Piccinnija z nemškim besedilom: La schiava
(nem. Die Sklavin oder der großmütige Seefahrer) in La pescatrice innocente (Das Fi-
schermädchen oder die geretteten Seeleute). Gl. Sonnek, Emanuel Schikaneder, 279–
82.

45 Ludvik, Nemško gledališče v Ljubljani do leta 1790, 90.

125
   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132