Page 122 - Weiss, Jernej, ur. 2017. Glasbene migracije: stičišče evropske glasbene raznolikosti - Musical Migrations: Crossroads of European Musical Diversity. Koper/Ljubljana: Založba Univerze na Primorskem in Festival Ljubljana. Studia musicologica Labacensia, 1
P. 122
glasbene migracije: stičišče evropske glasbene raznolikosti

dige Mädchen in Der Bletter ter balet Insel der Liebe.21 V omenjeni Radicse-
vi zapuščini se nahaja tudi natisnjeni govor Schikanedrove žene, s katerim
se je po koncu prvega gostovanja leta 1780 poslovila od ljubljanskega občin-
stva. V njem so navedeni tudi nekateri naslovi uprizorjenih del, med njimi
glasbeno delo Lottchen am Hofe (J. A. Hiller) in melodrama Medea (J. A. G.
Benda).22 Nekaj naslovov del, ki so bila uprizorjena v sezoni 1779/80, ome-
nja tudi igralec Neukäufler v svojih spominih. Navedel je med drugim, da
so takrat izvedli glasbeno delo Lisuart und Dariolette (J. A. Hiller) ter opisal
dogodek na baletni predstavi Orfeo ed Euridice (C. W. Gluck).23 Dragoceno
arhivsko gradivo za identifikacijo repertoarja v času drugega Schikanedro-
vega gostovanja v sezoni 1781/82 so tedenski popisi dohodkov od predstav
za tretjinski davek od zaslužka v arhivu starega ljubljanskega gledališča, ki
ga hrani Arhiv republike Slovenije.24 Na popisih od decembra 1781 do febru-
arja 1782 so poleg datumov navedeni tudi naslovi predstav, ki jih je uprizo-
rila ta družba.

Na podlagi zgoraj omenjenih virov lahko dokumentiramo le manjši
del repertoarja in sicer: tri dela (singspiele) nemškega skladatelja Johanna
Adama Hillerja: »komično opero v treh dejanjih« Die Jagd (1779/80), »ope-
reto v dveh dejanjih« Lisuart und Dariolette oder Die Frage und die Antwort
(dec. 1779), »komično opero« Lottchen am Hof (dec. 1779, 30. dec. 1781), me-
lodrami Jiřija Antonína Georga Bende: Ariadne auf Naxos (31. jan. 1782)
in Medea (1782), »komično opero« njegovega sina Friedricha Ludwiga Ben-
de Der Barbier von Sevill (1780/81) ter zgodnejšo komično opero Christop-
ha Willibalda Glucka La Rencontre imprévue v nemškem prevodu z naslo-
vom Die Pilgrime von Mecca (26. jan. in 6. feb. 1782). Schikanedrovi igralci
so v času drugega gostovanja, v začetku leta 1782, ljubljanskemu občinstvu
predstavili tudi delo avstrijskega skladatelja Ignaza Umlaufa in sicer sin-
gspiel v dveh dejanjih Die pücefarbnen Schuhe oder Die schöne Schusterinn
(3. feb. 1782), melodramo po Bürgerjevi baladi skladatelja Petra von Winter-

21 Na ohranjenih vabilih za predstave Schikanedrove družbe niso navedeni datumi. Gl.
Narodni muzej Slovenije, Radicseva gledališka mapa, XV. Carn. Z: Laibach Theater
XXVII, Kuv. 24, Nr. 2 in 3.

22 Abschieds Rede in Laybach. Gesprochen von Madame Schikaneder, Ljubljana: Eger
[1780]. Hrani Narodni muzej Slovenije, Radicseva gledališka mapa, IV. Carn. D:
Laibach Theater XXVII, Kuv. 13, Nr. 1.

23 Schiffmann (ur.), Aus dem Leben eines Wanderschauspielers Jakob Neukäufler, 51–
53.

24 Arhiv Republike Slovenije, Višja gledališka direkcija v Ljubljani AS 13, fasc. 2,
Collectanea. Gledališki akti za obdobje 1773–1792, Wochentliche Tabelle über das
von Hr. Emanuel Schikaneder abgenomenen Drittel.

120
   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127